Shadow
Slider

Javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda u postupku izdavanja u zakup objekta kafeterija u okviru zabavnog parka „Šarengrad“, ul. Bruski put bb, Kruševac

PREDMET ZAKUPA, ZAKUPODAVAC I POSTUPAK

Predmet zakupa je deo nepokretnosti u svojini grada Kruševca, koji čini prostor zgrade kafeterije u okviru Zabavnog parka „Šarengrad“ u Kruševcu, ul. Bruski put bb, površine 124,24, ( u daljem tekstu: „poslovni prostor“ ).

Poslovni prostor se daje u zakup u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja.

Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se i ako pristigne jedna ponuda.

2. USLOVI DAVANjA U ZAKUP

Kriterijum za dodelu ugovora: Najviša ponuđena cena.
Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vreme u trajanju od 3 godine.
Poslovni prostor se daje u zakup po najnižoj početnoj visini zakupnine od 496,00 dinara/m2 ( bez PDV i troškova komunalije), odnosno po ukupnoj najnižoj početnoj mesečnoj vrednosti zakupa od 61.623,04 dinara bez PDV. ( 496,00 dinara h 124,24m2).
Poslovni prostor se daje u zakup u postojećem – „viđenom stanju“.
Poslovni prostor koji se daje u zakup nije prazan od stvari (opremljen je kompletno za delatnost ugostiteljstva).
Poslovni prostor se daje u zakup radi obavljanja isključivo ugostiteljske delatnosti i u druge svrhe se ne može koristiti.
Nije dozvoljeno udruživanje ponuđača i podnošenje zajedničkih ponuda.
Nisu dozvoljene ponude sa varijantama, niti izdavanje u podzakup.

3. USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Pravo učešća u postupku izdavanja u zakup poslovnog prostora podnošenjem pismene zatvorene ponude imaju pravna i fizička lica koja imaju registrovanu delatnost kod Agencije za privredne registre, koja uplate depozit, koja nemaju dugovanja prema Turističkoj organizaciji grada Kruševca i koja dostave Rešenje o registraciji, MB pravnog lica, PIB, ime i prezime zastupnika i broj tekućeg računa, i koja ispune ostale uslove iz ovog oglasa.

Ponuđač je obavezan da uplati depozit u visini od 10% od početne cene zakupnine na račun Zakupodavca br. 840-1021668-33 otvoren kod UT ili na blagajnu zakupodavca.

Ukoliko ponuđač bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača a ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na povraćaj depozita. Ponuđačima koji ispune uslove za povraćaj depozita, depozit se vraća u roku od 3 (tri) dana od otvaranja ponuda.

Ponuđač je obavezan da u ponudi navede broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Prilikom zaključenja ugovora licitant je obavezan da kao instrument obezbeđenja plaćanja položi 3 blanko menice i jednu ličnu menicu čiju isplatu garantuje stalno zaposleni žirant, ili položi bankarsku garanciju na iznos od 36 bruto zakupnina u korist zakupodavca. Ukoliko lokal izlicitiraju preduzetnici strani državljani, odnosno privredno društvo čiji su osnivači strani državljani, obavezno je da pre zaključenja ugovora položi depozit u visini 3 mesečne bruto zakupnine, koje će se zakupcu vratiti po prestanku zakupa u nominalnom iznosu.

Ponude se pripremaju i podnose na propisanom obrascu u skladu sa ovim oglasom i konkursnom dokumentacijom i obavezno treba da sadrži:
1. Obrazac ponude
2. Izjava ponuđača o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova iz konkursne dokumentacije
3. Dokaz o uplati depozita
4. Kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa
5. Punomoćje za lice koje zastupa podnosioca ponude
6. Potpisana i pečatirana svaka strana Modela ugovora o zakupu
7. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi

4. VREME I MESTO OTVARANjA PONUDA I IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE

Ponudu ponuđač podnosi u zatvorenoj koverti - omotu overenu pečatom sa naznakom: „Ponuda za izdavanje kafeterije u Zabavnom parku „Šarengrad“ - NE OTVARATI“.

Na poleđini koverte ponuđač je dužan da naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Ponude se mogu dostavljati poštom ili lično na adresu: Turistička organizacija grada Kruševca, ul. Majke Jugovića. 3, 37000 Kruševac, svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 časova.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 07.06.2021.godine do 12:00 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 07.06.2021.godine sa početkom u 12:30 časova u prostorijama Turističke organizacije grada Kruševca, ul. Majke Jugovića 3, 37000 Kruševac, u prisustvu članova komisije.

Neblagovremene, nepotpune i nezatvorene ponude se odbacuju i vraćaju ponuđaču odmah nakon javnog otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke je 5 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok za zaključivanje ugovora je 5 dana od dana dobijanja saglasnosti od strane Gradskog veća grada Kruševca.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Turističke organizacije grada Kruševca www. turizamkrusevac.com, sajtu grada Kruševca www.krusevac.rs ili lično u prostorijama Turističke organizacije grada Kruševca, ul. Majke Jugovića. 3, 37000 Kruševac, svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 časova.

Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa pripremanjem ponude mogu se dobiti na broj tel. 037/445 180, svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 časova, kontakt osoba je Dušan Đorđević.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u poslovni prostor koji se izdaje u zakup svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 časova uz prethodni dogovor sa kontakt osobom. Komisija za sprovođenje postupka

Tekst oglasa

Preuzmite KONKURSNU DOKUMENTACIJU

 

Kontakt podaci

Turistička organizacija grada Kruševca

Majke Jugovića 3, 37000 Kruševac

+381(0)37/445 180

turizamkrusevac@mts.rs

Radno vreme:

Pon-Pet: 08:00-16:00

Kontakt podaci TIC

Turistički informativni centar

Trg Kosovskih junaka br.6

+381(0)37/44 11 33

turizamkrusevac1@mts.rs

Radno vreme:

Radnim danima: 08:00-20:00

Subotom: 09:00-15:00